രാഷ്ട്രീയം, സാമ്പത്തികം, സാങ്കേതികം, ധനകാര്യം, സാമൂഹികം, വിനോദം, വിജ്ഞാനം, വിദ്യാഭ്യാസം, കല, സാംസ്കാരികം, സംഗീതം, സിനിമ, കായികം, ആരോഗ്യം, പാചകം, പ്രകൃതി, ജോലി, പരസ്യങ്ങൾ, ചരമം, കാലാവസ്ഥ, യാത്ര തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള വാർത്തകളും ലേഖനങ്ങളും. ജനറൽ പത്രം, തൃശ്ശൂർ.